ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับ

บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย

ขอบเขตเนื้อหาบทความ

คณะกรรมการจัดงาน มีความยินดีที่จะรับผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการประจำปี โดยรับบทความทั้งด้านสถิติประยุกต์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Data Science
 • Machine Learning
 • Network and security
 • Mobile Application
 • Software Engineering
 • Big Data Analytics
 • Data Warehousing
 • Data Management
 • Data Mining
 • E-Business Technology and Application
 • E-Commerce
 • Multimedia Technology เช่น Image Processing, Computer Vision, Computer Graphics, Virtual Reality และ Augmented Reality

ด้านสถิติประยุกต์

 • Actuarial Science
 • Risk Management
 • Statistics/Applied Statistics
 • Multivariate Data Analysis
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Business Analytics
 • Operations Research
 • Population and Development
 • Decision Science
 • Related Topics

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความ:

 1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบการเขียนบทความ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่Template(ไฟล์แนบ)
 2. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า (รวมบทคัดย่อ)
 3. ผู้เขียนต้องระบุข้อมูลของผู้เขียนบทความทุกคนอย่างชัดเจน อันได้แก่ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด และอีเมล์
 4. บทคัดย่อมีความยาวประมาณ 150 -300 คำและมีคำสำคัญ(keyword) 3-5 คำ โดยบทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วย
 5. ส่วนประกอบของบทความ
  • บทความวิจัย ในส่วนของเนื้อเรื่องควรประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย (ถ้ามี) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการศึกษา/การวิจัย ผลการศึกษา/การวิจัย สรุปผลการศึกษา/การวิจัย อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
  • บทความทางวิชาการ ในส่วนของเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย ความนำ/บทนำ วัตถุประสงค์ของบทความ เนื้อเรื่อง/เนื้อหาของบทความ บทสรุป เอกสารอ้างอิง
 6. การจัดเตรียมบทความ โดยใช้โปรแกรม Ms Word 2007 หรือMs Word 2010 และบันทึกอยู่ในรูปของไฟล์ต้นแบบนามสกุล .docx/.doc และ .pdf

รับเงินรางวัล 10,000 บาท:

สำหรับบทความดีเด่นที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการฯนี้ จะสามารถตีพิมพ์ในวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลังจากได้ปรับแก้และเพิ่มเติม ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจะได้รับค่าตอบแทนในการแก้ไขเป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท ต่อบทความ

วิธีการส่งบทความ

Please submit your paper to the Easychair system at the following:

รูปแบบการเขียนบทความ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่: