อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ก่อน 16 กันยายน 2561)

ลงทะเบียนปกติ

(หลัง 16 กันยายน 2561)

อาจารย์/บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท
นักศึกษา 1,600 บาท 2,100 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ก่อน 16 กันยายน 2561)

ลงทะเบียนปกติ

(หลัง 16 กันยายน 2561)

อาจารย์/บุคคลทั่วไป/นักศึกษา 500 บาท 1,000 บาท

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 งาน (ASConf และ BADS 2018)

วิธีการลงทะเบียน

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. ชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ อีเมล์ nittaya@as.nida.ac.th  หรือ asconf@as.nida.ac.th

**มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน โทร.02-727-3078 **

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่นี่ :