โครงการจัดประชุมวิชาการ

“สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560”

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์  02 3775381, 02 7273035    โทรสาร 02 3744061

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ        

  1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  2. มหาวิทยาลัยราชธานี
  3. สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
  4. Thailand Statistical Collaborative Research Network

หัวหน้าโครงการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วิจิตรธรรมรส

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์  02 7273054  โทรสาร 02 3744061

e-mail : preecha@as.nida.ac.th

 สถานที่จัดการประชุม             

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของโครงการ

 1) หลักการและเหตุผล

คณะสถิติประยุกต์ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการกระตุ้นนักวิชาการและผู้สนใจค้นคว้าและวิจัยทั้งด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งคณะมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวมผลการศึกษาและวิจัยในสาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น คณะสถิติประยุกต์ จึงกำหนดเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการจัด “การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์” ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 โดยเป็นการประชุมที่มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการสลับกับการสัมมนาทางวิชาการที่ไม่มีการนำเสนอผลงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้คณาจารย์ของคณะสถิติประยุกต์ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษอื่น และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ เพื่อจะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับในปี พ.ศ.2560 นี้ คณะสถิติประยุกต์ได้เสนอจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5thInternational Conference on Applied Statistics (ICAS2017): Smart Data & Smart Analytics for Smart Decisionและจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 ในช่วงวัน เวลาและสถานที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าร่วมประชุมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

2)วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม

2.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม

2.2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

3) กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทางด้านสถิติประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 280  คน

4) กิจกรรมที่ดำเนินการ

การประชุม The 5th International Conference on Applied Statistics (ICAS2017) และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 จะแบ่งรูปแบบของกิจกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. การปาฐกถาและการอภิปรายโดยวิทยากรจากในประเทศและต่างประเทศ

2. การเสนอบทความวิชาการ

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นธรรมเนียมที่เจ้าภาพของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยจัดการแสดงด้านวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพและการพาไปชมสถานที่ที่แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศ

5) ระยะเวลาที่จัดการประชุม

5-8 กรกฎาคม  2560

6) ประโยชน์ที่จะได้รับ

6.1) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2) ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานวิจัยหรือใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

6.3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ สมาคม และเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ