หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์  02 3775381, 02 7273035    โทรสาร 02 3744061

หัวหน้าโครงการ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

อาจารย์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทรศัพท์  02 7273030  โทรสาร 02 3744061

e-mail : tanasai@as.nida.ac.th

 สถานที่จัดการประชุม             

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จัดร่วมกับ โครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences

รายละเอียดของโครงการ

 1) หลักการและเหตุผล

คณะสถิติประยุกต์มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์ระดับชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการกระตุ้น นักวิชาการและผู้สนใจให้เกิดความสนใจค้นคว้าและวิจัยทั้งด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งคณะมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวมผลการศึกษาและวิจัยในสาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น คณะสถิติประยุกต์ จึงกำหนดเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการจัด “การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์” ซึ่งเริ่มจัดตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยเป็นการประชุมที่มีการเสนอผลงานทางวิชาการสลับกับการสัมมนาทางวิชาการที่ไม่มีการเสนอผลงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มีการเชิญคณาจารย์จากสถาบัน/มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้คณาจารย์ของคณะสถิติประยุกต์และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ เพื่อจะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการนี้เป็นประจำทุกปี การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนประสบผลสำเร็จด้วยดี จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับสูงและเห็นประโยชน์ของการประชุมวิชาการ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการจัดการประชุมวิชาการในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำ โดยในการประชุมวิชาการนี้จะมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศในหัวข้อที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ

สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ คณะสถิติประยุกต์เห็นสมควรว่าควรนำประเด็น เรื่อง “Digital Transformation and Thailand 4.0” เป็นหัวข้อหลักในการจัดประชุม เนื่องจากการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการจัดการองค์กร มีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ อีกทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็น

ฐานรากที่รองรับ “สังคมสารสนเทศ (Information Society)” ที่เป็นหัวใจสำคัญของโลกและของประเทศทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในขบวนการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารรัฐกิจ และอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไป

2)วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม

2.1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์ ตลอดจนนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว

2.2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติประยุกต์ เพื่อนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาในระดับชาติ

2.3) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติประยุกต์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และเครือข่ายระดับชาติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4) สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5) วันที่จัดการประชุม

วันจันทร์ที่ 29 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

6) ลักษณะของการประชุม

การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561  จะมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้ คือ

6.1) การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Digital Transformation and Thailand 4.0 โดยคาดว่าจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย จำนวน 4-5 ท่าน มาเป็นวิทยากร

6.2) การนำเสนอบทความทางวิชาการ โดยจะแบ่งกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ กลุ่มสถิติประยุกต์ กลุ่มเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ กลุ่มการบริหารเทคโนโลยี เป็นต้น

6.3) การเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Business Analytics and Data Sciences ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป ของ โครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences

7) ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

7.1) นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักสถิติ

7.2) ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ

7.3) นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

7.4) ผู้สนใจทั่วไป

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1) คณาจารย์ นักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติประยุกต์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศ นักสถิติ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติประยุกต์

8.2) ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์  ตลอดจนสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปประยุกต์ใช้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

8.3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติประยุกต์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หน่วยงาน สมาคม และเครือข่ายระดับชาติ ตลอดจนสร้างโครงการวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการและสหวิทยาการได้ดียิ่งขึ้น