กำหนดการสำคัญ

วันจัดประชุมวิชาการ 30-31 สิงหาคม 2561

กำหนดการรับบทความ

กิจกรรม

วันที่

ประกาศรับบทความ มีนาคม   2561
หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกบทความ 31 พฤษภาคม  2561
หมดเขตส่งบทความฉบับตีพิมพ์ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561

หมดเขตลงทะเบียน 16 มิถุนายน 2561