กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม

วันที่

ประกาศรับบทความ

มิถุนายน  2561

หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา

31 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบทความ

20 สิงหาคม 2561

หมดเขตส่งบทความฉบับตีพิมพ์

31 สิงหาคม 2561

ลงทะเบียนล่วงหน้า(Early Bird)

1 สิงหาคม 2561

ลงทะเบียนธรรมดา

17 กันยายน 2561

วันจัดประชุมวิชาการ 29 – 31 ตุลาคม 2561