กำหนดการสำคัญ

วันจัดประชุมวิชาการ 5-8 กรกฎาคม 2560

กำหนดการรับบทความ

กิจกรรม

วันที่

ประกาศรับบทความ มีนาคม   2560
หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา ขยายเวลาถึง 21 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบทความ 31 พฤษภาคม  2560
หมดเขตส่งบทความฉบับตีพิมพ์ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

หมดเขตลงทะเบียน 16 มิถุนายน 2560

Information about Ubon, International Candle Festival and Air Flight can be downloaded here: