การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 “Digital Transformation and Thailand 4.0”

29 - 31 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 “Digital Transformation and Thailand 4.0”

คณะสถิติประยุกต์ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการกระตุ้นนักวิชาการและผู้สนใจค้นคว้าและวิจัยทั้งด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งคณะมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวมผลการศึกษาและวิจัยในสาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น คณะสถิติประยุกต์ จึงกำหนดเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการจัด “การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์” ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 โดยเป็นการประชุมที่มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการสลับกับการสัมมนาทางวิชาการที่ไม่มีการนำเสนอผลงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้คณาจารย์ของคณะสถิติประยุกต์ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษอื่น และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ เพื่อจะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับในปี พ.ศ.2561 นี้ คณะสถิติประยุกต์ได้เสนอจัดงานโครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences (BADS) และ จัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 ในช่วงวัน เวลาและสถานที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าร่วมประชุมในด้านที่เกี่ยวข้องในวงกว้างขึ้น

จัดร่วมกับ

The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences (BADS)