การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560

5-8 กรกฎาคม 2560 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560

คณะสถิติประยุกต์ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการกระตุ้นนักวิชาการและผู้สนใจค้นคว้าและวิจัยทั้งด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งคณะมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวมผลการศึกษาและวิจัยในสาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น คณะสถิติประยุกต์ จึงกำหนดเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการจัด “การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์” ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 โดยเป็นการประชุมที่มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการสลับกับการสัมมนาทางวิชาการที่ไม่มีการนำเสนอผลงาน ต่อมาในปี พ.ศ.2548 มีการเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้คณาจารย์ของคณะสถิติประยุกต์ คณาจารย์จากสถาบันการศึกษอื่น และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ เพื่อจะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับในปี พ.ศ.2560 นี้ คณะสถิติประยุกต์ได้เสนอจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5thInternational Conference on Applied Statistics (ICAS2017): Smart Data & Smart Analytics for Smart Decisioและ จัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 ในช่วงวัน เวลาและสถานที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าร่วมประชุมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

จัดร่วมกับ

logo-icas2017

 The 5thInternational Conference on Applied Statistics (ICAS2017):
“Smart Data & Smart Analytics for Smart Decision”