การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2559


วันที่ 24-25 มีนาคม 2559

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรุงเทพฯ

Register

Countdown